JJM P42 PRAGA V3S POKLADAC KABELU

PRAGA V3S POKLADAC KABELU

Paper model scale 1:100